ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน